UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

…………………………………..

 

……………………………………

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -   Tự do - Hạnh phúc

 

        

           Hải Phòng, ngày     tháng     năm 2017  

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN HỌC VIÊN

 

Phần I: SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: ..................................................................................................

Giới tính: ...................................................................................................  

Quốc tịch: ..................................................................................................

Nguyên quán: ............................................................................................

Ngày tháng năm sinh: .......................................................................................................................

Nơi ở hiện nay: ................................................................................................................................

Điện thoại:.........................................................................................................................................

Fax: ...................................................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................................

Nơi làm việc hiện nay: ....................................................................................................................

Chức vụ hiện tại: ..............................................................................................................................

Chuyên môn nghiệp vụ: ...................................................................................................................

Trình độ ngoại ngữ (nếu có): ...........................................................................................................

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

(Trong nước và nước ngoài, bao gồm: Đại học, cao đẳng, các trường chuyên môn, VJCC, các cơ quan khác)

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Địa điểm học tập

Lĩnh vực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phần II: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................................................................

Loại hình doanh nghiệp (quốc doanh, ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,..) ...........................................................................................................................................................

Năm thành lập: ...........................................................................................................................................................

Địa chỉ ...........................................................................................................................................................

Điện thoại ........................................... Fax: ......................................................................................

Trang web (nếu có): ...........................................................................................................................................................

Lĩnh vực kinh doanh ...........................................................................................................................................................

Quy mô doanh nghiệp (lao động, doanh số,...). ...........................................................................................................................................................

 

 

_________, ngày     tháng     năm 201  

                                                                                   (Người viết ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của lãnh đạo Công ty

 

 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày …... tháng ….. năm 20……

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Kính gửi: Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng

 

Công ty…………………………………………………………………………

Trân trọng giới thiệu:

1. Ông (bà)……………………..……….. Chức vụ:……..………………………..…

Số điện thoại:………………………………………………………………………….

Thuộc diện:   a. Quy hoạch             b. Không quy hoạch       của doanh nghiệp

2. Ông (bà)……………………..……….. Chức vụ:……..………………………..…

Số điện thoại:………………………………………………………………………….

Thuộc diện:   a. Quy hoạch             b. Không quy hoạch       của doanh nghiệp

3. Ông (bà)……………………..……….. Chức vụ:……..………………………..….

Số điện thoại:………………………………………………………………………….

Thuộc diện:   a. Quy hoạch             b. Không quy hoạch       của doanh nghiệp

4. Ông (bà)……………………..……….. Chức vụ:……..………………………..….

Số điện thoại:………………………………………………………………………….

Thuộc diện:   a. Quy hoạch             b. Không quy hoạch       của doanh nghiệp

5. Ông (bà)……………………..……….. Chức vụ:……..………………………..….

Số điện thoại:………………………………………………………………………….

Thuộc diện:   a. Quy hoạch             b. Không quy hoạch       của doanh nghiệp

Được cử đến: Quý cơ quan

Về việc: tham gia bồi dưỡng, đào tạo lớp ………………………………………………………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên tham gia khóa đào tạo.

Giấy này có giá trị đến hết ngày......... /……/….../.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

hoi khoa hoc ptnnlnthp 5 nam

van-nghe

thong bao tuyen sinh

cung-the-thao-thanh-nien
no-gio
hai-phong
tri-tue-viet
dat-viet
so khoa hoc va cong nghe hai phong

Tổng lượng truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay95
mod_vvisit_counterHôm qua305
mod_vvisit_counterTất cả405645

Hiện Đang Trực Tuyến: 2