.

Phụ lục 1: CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO

1. Lớp Dài hạn: Lớp KEIEIJUKU

Thời gian: 10 tháng, mỗi tháng học 5 ngày liền, mỗi ngày 02 buổi, mỗi buổi 3giờ.

Địa điểm: Hải Phòng và Hà Nội

Giảng viên: Chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam.

 

stt

Chủ đề

Nội dung

1

Lễ khai giảng

Bài mở đầu

 Doanh nghiệp và doanh nhân

2

Chiến lược Marketing

-Chiến lược cạnh tranh, chiến lược tăng trưởng, chiến lược thương hiệu, chiến lược quảng cáo doanh nghiệp, định hướng khách hàng.

3

Chiến lược quản trị và phát triển nhân lực

-Hoạch định nguồn nhân lực.

-Phân tích và mô tả công việc.

-Tuyển dụng và bổ dụng nhân sự.

- Đánh giá và quản trị thành tích.

4

Luật thương mại và Quản trị tài chính

+ Luật thương mại Việt nam:

- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại.

- Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế.

+ Quản trị tài chính và đầu tư

- Phân tích đầu tư.

- Quản trị tài chính ngắn và dài hạn

5

Phương thức sản xuất Nhật Bản – Monozukuri

- Nghiên cứu về lý thuyết về Ngành chế tạo sản xuất của Nhật Bản, một số vấn đề trọng yếu (5S, Kaizen, QC, PDC, TPS…)

6

Chiến lược quản trị doanh nghiệp (phần 1)

- Quan điểm về triết lý và chiến lược kinh doanh

- Công cụ phân tích để xây dựng chiến lược Phạm vi kinh doanh và Năng lực cốt lõi

7

Chiến lược quản trị doanh nghiệp (phần 2)

- Tiến trình xây dựng chiến lược kinh doanh, các mô hình chiến lược tiêu biểu của Ansoff, Rumelt, PPM , BSC, KPI

8

Kế hoạch kinh doanh

- Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch cải tiến

- Xây dựng lộ trình cải cách doanh nghiệp

9

Thực tập tại Nhật Bản (02 tuần)

-Thăm quan học tập tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản, trao đổi và thảo luận cùng ban lãnh đạo các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp, chính phủ và trường học

10

- Báo cáo kết quả

- Bế giảng khóa học

- Học viên phát biểu kết quả thu hoạch trong và sau khóa học

 


2. Lớp Trung hạn:

2.1 Đào tạo giám đốc sản xuất (PPD- PROFESSIONAL PRODUCTION DIRECTOR)

Thời gian: 34 buổi, mỗi buổi 3 giờ

Địa điểm: Hải Phòng

Giảng viên: Chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam

 

Chủ đề

Nội dung

1. Nâng cao năng lực Quản lý sản xuất theo phong cách Nhật Bản

- Nâng cao năng lực thực hiện công việc:

+ Chu trình quản lý PDCA.

+ Báo cáo - Liên lạc - Bàn bạc (HORENSO)

- Tăng cường năng lực quản lý QCD:

+ Cải tiến hiện trường sản xuất để nâng cao năng suất

+ Nâng cao chất lượng sản phẩm ở từng công đoạn

- Nâng cao kỹ năng lãnh đạo đào tại tại chỗ (OJT)

+ Vai trò và điều kiện của 1 nhà quản lý tại hiện trường

+ Nâng cao năng lực lãnh đạo

2. Xây dựng và Quản lý kế hoạch sản xuất

- Cơ sở của quản lý sản xuất và kế hoạch sản xuất

- Phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất

- Cơ sở dữ liệu về linh kiện sản phẩm và việc triển khai

- Phương pháp tiến hành triển khai sản xuất theo số lượng yêu cầu.

- Quản lý đơn đặt hàng đã gửi đi nhưng chưa nhận được hàng

- Điều tiết việc mua hàng- xuất nhập kho

- Những điểm cần lưu ý trong việc lập kế hoạch sản xuất

3. Quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp

- Khái niệm về tồn kho và quản lý tồn kho

- Tính cần thiết và hiệu quả kinh tế của quản lý tồn kho

- Đồng bộ giữa cung - cầu

- Mối liên quan giữa kiểm kê, đánh giá giá trị tồn kho, quyết toán

- Quản lý sản xuất và MRP

4. Ứng dụng Phương pháp sản xuất hiện đại (5S, Kanban, Lean) để phát hiện lãng phí và tiến hành cải tiến tại hiện trường sản xuất

- Tổng quát về hệ thống sản xuất hiện đại

- Mô hình sản xuất tinh gọn (lean production)

- Mô hình sản xuất JIT (hệ thống kéo, ứng dụng Kanban).

- Ứng dụng 5S

- Thấu hiểu về lãng phí

- Cách thức cải tiến công việc

+ Cách quan sát động tác, thời gian

+ Nguyên tắc cải tiến

+ Nguyên tắc loại bỏ lãng phí

5.Quản lý chất lượng trong sản xuất

- Vai trò của chất lượng và cạnh tranh bằng chất lượng trong chiến lược sản xuất

- Hệ thống quản lý chất lượng

- Các công cụ cải tiến chất lượng

- Cải tiến chất lượng 6 Sigma

6.Duy trì năng suất tổng thể trong doanh nghiệp

- Duy trì năng suất tổng thể là gì? Ưu điểm và mục đích

- Các bước thực hiện Duy trì năng suất tổng thể.

- Cách tiến hành bảo dưỡng chủ động tại hiện trường

sản xuất

2.2. Đào tạo giám đốc nhân sự (CPO - Chief people Officer) gồm:

Thời gian: 24 buổi, mỗi buổi 3 giờ.

Địa điểm: Hải Phòng

Giảng viên: Chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam

 

Chủ đề

Nội dung

1. Quản lý mối quan hệ con người thông qua kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp

- Kỹ năng lãnh đạo và phương pháp sang lọc vấn đề

- Phương pháp ứng dụng các chế độ trong quản lý nhân sự

- Kỹ năng lãnh đạo là gì

- Chân dung một nhà lãnh đạo cần phải có

- Quy trình xây dựng đội

- Kỹ năng điều hành là gì

- Kỹ năng huấn luyện nhân viên là gì

2. Tuyển dụng và bổ dụng nhân sự

1. Quy trình tuyển dụng:

- Kết hợp phân tích nhu cầu về nhân sự và tuyển dụng nhân viên mới

- Phân tích công việc, mô tả công việc và lập tiêu chí tuyển dụng

- Làm thế nào để thu hút các ứng viên tiềm năng và tuyển dụng được nhân sự có năng lực

- Thiết kế bài kiểm tra tuyển dụng, phương pháp, kỹ năng phỏng vấn phát hiện năng lực ứng viên và cách đánh giá

2. Bổ dụng, đào tạo và phát triển nhân sự:

- Định hướng cho nhân viên mới, huấn luyện đào tạo OJT và tư vấn

- Bổ nhiệm, điều chuyển và luân chuyển nhân viên giữa các phòng ban

3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Chương trình đào tạo nguồn nhân lực: phân tích nhu cầu đào tạo, hình thức và phương pháp đào tạo, đánh giá sau đào tạo

- Duy trì và phát triển nguồn nhân lực: Sự hài long trong công việc, động lực và lòng trung thành; Phát triển sự nghiệp

4. Quản trị và đánh giá thành tích nhân viên. Xây dựng và triển khai hệ thống lương thưởng

- Hệ thống quản lý và đánh giá thành tích: Mô hình quản lý và đánh giá thành tích; Thẻ điểm cân bằng – BSC

- Xây dựng hệ thống lương trả theo vị trí (thang, bảng lương – P1)

- Trả lương theo năng lực (P2): xây dựng từ điển năng lực, đánh giá nhân sự và xếp lương

- Xây dựng hệ thống lương thưởng dựa trên thành tích (KPl-P3)

- Xây dựng quy chế tiền lương

5. Pháp luật hiện hành về lao động

- Tổng quan về hợp đồng lao động; Quyền lợi, trách nhiệm các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động; Ký kết hợp đồng lao động; Tình huống thực tiễn và các kỹ năng để xử lý và giải quyết

- Thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể; Giải quyết trang; Các vấn đề cần chú ý; Tình huống thực tiễn và kinh nghiệm phòng ngừa xung đột.

6. Khuyến khích động viên nhân viên

- Tại sao doanh nghiệp phải khuyến khích động viên nhân viên

- Phân tích và nhân biết nhu cầu của nhân viên

- Các quan điểm hiện tại về khuyến khích động viên nhân viên

- Hệ thống khuyến khích tạo động lực trong doanh nghiệp

- Vai trò của cán bộ quản lý trong khuyến khích động viên nhân viên

 

2.3. Đào tạo giám đốc kinh doanh (CCO) gồm:

Thời gian: 26 buổi, mỗi buổi 3 giờ.

Địa điểm: Hải Phòng

Giảng viên: Chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam

 

Chủ đề

Nội dung

1. Chân dung của một CCO chuyên nghiệp

- Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

- Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CCO

- Năng lực, tố chất, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một CCO

- Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CCO chuyên nghiệp

- Chiến lược công ty và chiến lược kinh doanh

- Hoạch định chiến lược kinh doanh

- Triển khai thực hiện, kiểm soát và đánh giá chiến lược kinh doanh

2. Xây dựng bộ phận kinh doanh

- Maketting dành cho một giám đốc kinh doanh

1. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ phận kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp

- Quy trình và các chính sách của bộ phận kinh doanh

- KPI và hệ thống báo cáo

2. Tổng quan về Maketting và hoạt động Maketting

- Nghiên cứu và phân tích người tiêu dùng và hành vi tiêu dùng

- Phân khúc thị trường và thị trường mục tiêu

- Định vị thương hiệu và truyền thông định vị

- Maketting hỗn hợp/ Maketting MIX

3. Quản lý hệ thống phân phối

- Chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi

- Tổng quan về bán hàng và các nhiệm vụ của hệ thống phân phối

- Tiêu chuẩn của một hệ thống phân phối tốt

- Những thách thức của hệ thống phân phối tại Việt Nam; Tìm hiểu và phân tích các mô hình phân phối

- Ảnh hưởng của chiến lược công ty và chiến lược kinh doanh đến việc xây dựng hệ thống phân phối

- Các bước xây dựng và điều hành hệ thống phân phối

- Thiết lập hệ thống phân phối; Khởi động hệ thống phân phối; Đánh giá hệ thống phân phối.

- Khách hàng – bạn hàng – đối tác

- Văn hóa bán hàng và chăm sóc khách hàng

- Chính sách hậu mãi

4. Dự báo thị trường và kế hoạch bán hàng

- Vai trò và ý nghĩa của dự báo thị trường

- Xây dựng chiến lược và chăm sóc khách hàng

- Chính sách hậu mãi

5. Quản lý con người và phát triển đội ngũ

- Con người Sales và đội ngũ Sales

- Kỹ năng quản lý và kế hoạch bán hàng

- Huấn luyện và đào tạo nhân viên trong môi trường kinh doanh hiện đại

- Quy trình và những nguyên tắc trong thực tế huấn luyện đào tạo nhân viên bán hàng

- Đánh giá, phản hồi kết quả huấn luyện, đào tạo.

 

3. Lớp ngắn hạn:

3.1 Kỹ năng huấn luyện nhân viên

Thời gian: 03 ngày, mỗi ngày 02 buổi, mỗi buổi 3giờ

Địa điểm: Hải Phòng

Giảng viên: Chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam

 

Stt

Đề mục

Nội dung

1

Hiểu về công việc huấn luyện nhân viên

- Con người học tập và trưởng thành như thế nào

- Khi nào chúng ta cần huấn luyện

- Sự khác nhau giữa “Huấn luyện”, “Cố vấn”, “Tư vấn”

- Huấn luyện và miền học tập

- Đặc điểm của một người huấn luyện chuyên nghiệp

2

Kỹ năng huấn luyện để nâng cao hiệu quả công việc

- Quy trình huấn luyện

- Các bước trong quá trình huấn luyện

- Người lãnh đạo/ người quản lý trong vai trò người huấn luyện

- Môi trường huấn luyện GROW (Goal – Mục tiêu, Reality – Thực tế, Options – Lựa chọn, Wrap – up – Tổng kết lại)

- Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng giải thích

3

Các bài tập thực hành nhằm nâng cao kỹ năng huấn luyện

- Trò chơi lắng nghe; Thực hành đặt câu hỏi; Thực hành cách thức lãnh đạo; Thực hành hướng dẫn công việc thông qua tình huống cụ thể

 

3.2 Kỹ năng giao tiếp, xây dựng và làm việc nhóm hiệu quả

Thời gian: 03 ngày, mỗi ngày 02 buổi, mỗi buổi 3giờ

Địa điểm: Hải Phòng

Giảng viên: Chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam

 

Stt

Đề mục

Nội dung

1

- Kỹ năng giao tiếp

- Vai trò của hoạt động giao tiếp

- Cách thức tạo ấn tượng ban đầu trong giao tiếp

- Nâng cao khả năng tâm lý khi giao tiếp

- Cách thức sử dụng giọng nói trong giao tiếp

- Giao tiếp phù hợp với từng đối tượng

- Lắng nghe trong giao tiếp

- Đặt câu hỏi trong giao tiếp

- Cách kết thúc cuộc giao tiếp chuyên nghiệp

2

Xây dựng và làm việc nhóm hiệu quả

- Tiến trình xây dựng và phát triển nhóm làm việc

- Các tiêu chí của một nhóm làm việc hiệu quả

- Điều phối nguồn lực hiệu quả

- Phân công nhiệm vụ đúng người đúng việc

- Gây ảnh hưởng không dùng quyền lực

- Quan điểm và các phương pháp quản lý hiện đại

- Nghệ thuật “thấu hiểu nhân viên”

- Phong cách lãnh đạo “linh hoạt”

- Truyền cảm hứng cho nhân viên thông qua phát triển nhóm

- Giám sát và hỗ trợ nhân viên

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Giải quyết tình huống khó trong xây dựng và điều hành nhóm nhân viên

 

3.3 Kỹ năng thuyết trình ấn tượng dành cho các nhà lãnh đạo

Thời gian: 03 ngày, mỗi ngày 02 buổi, mỗi buổi 3giờ

Địa điểm: Hải Phòng

Giảng viên: Chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam

 

Stt

Đề mục

Nội dung

1

Tại sao phải thuyết trình

- Giao tiếp là công cụ hoạch định, sáng tạo, xem xét và sửa đổi để đạt được ý tưởng kinh doanh

2

Kỹ năng cơ bản và nâng cao để cho bài thuyết trình có sức lan tỏa và ảnh hưởng lớn

- Kỹ năng cơ bản để bài thuyết trình có sức ảnh hưởng mạnh: cấu trúc của bài thuyết trình, việc sử dụng các từ ngữ, sử dụng giọng nói và các ứng dụng của ngôn ngữ cơ thể để bổ sung các nội dung của bài thuyết trình. Quy trình huấn luyện

- Sự thấu hiểu về các kiến thức nền tảng để có được một bài thuyết trình có sức ảnh hưởng lớn

3

Các bài tập thực hành nhằm nâng cao kỹ năng thuyết trình

- Các trò chơi để triển khai các kỹ năng đã được học vào trong các tình huống cụ thể

- Các trò chơi và thực hành này được ghi hình và xem lại để rút ra các kinh nghiệm và bài học thực tế

 

 

 

 

hoi khoa hoc ptnnlnthp 5 nam

van-nghe

thong bao tuyen sinh

cung-the-thao-thanh-nien
no-gio
hai-phong
tri-tue-viet
dat-viet
so khoa hoc va cong nghe hai phong

Tổng lượng truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay65
mod_vvisit_counterHôm qua305
mod_vvisit_counterTất cả405639

Hiện Đang Trực Tuyến: 2