UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI

Số: 124 /HNLNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng, đào tạo

giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố Hải Phòng năm 2017

Kính gửi: Qúy Doanh nghiệp

 

Thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy tại Kết luận số 07-Kl/TU xác định: “xây dựng đội ngũ giám đốc, quản trị doanh nghiệp có kiến thức hội nhập quốc tế, khoa học và công nghệ, có năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả”, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Hội) xây dựng Đề án “Bồi dưỡng, đào tạo Giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi giai đoạn 2015 – 2020”. Đề án của Hội được xây dựng dựa trên cơ sở khảo sát nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và đã được Hội đồng thẩm định Thành phố xem xét chọn làm Đề án đầu tiên để trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ngày 23/9/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký Quyết định số 2203/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Kế hoạch Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020”. Qua hơn 01 năm triển khai (quý 4 năm 2015 và năm 2016) Hội đã đào tạo được 01 lớp Giám đốc chiến lược (Keieijuku) 25 học viên, 03 lớp trung hạn 65 học viên và 03 lớp ngắn hạn 90 học viên. Tinh thần quyết tâm cao của Thường trực, Ban Lãnh đạo Hội và nhiều hội viên, học viên các lớp học đã được Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC – thuộc Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đánh giá cao. Tổ chức JICA – Nhật Bản đã đưa Kế hoạch đào tạo của Hải Phòng vào Kế hoạch hỗ trợ chính thức cho từng năm và tăng mức hỗ trợ (chiếm hơn 40% kinh phí đào tạo)

Ngày 09/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký Quyết định số 527/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Kế hoạch Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố Hải Phòng năm 2017".


Đặc điểm của Kế hoạch đào tạo này là:

1. Không đào tạo nhiều, chỉ khoảng 160 – 170 doanh nghiệp trên tổng số gần 24.000 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố (chỉ chiếm 0,7%); và những doanh nghiệp qua đào tạo này được Thành phố quan tâm (ví dụ như: xem xét, quy hoạch đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ; hỗ trợ gần 30% kinh phí đào tạo).

2. Đối tượng đào tạo được ưu tiên là: doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có tiềm năng phát triển và doanh nghiệp có nhiệm vụ công ích (không phân biệt doanh nghiệp tư nhân, cổ phần hay nhà nước; doanh nghiệp trung ương hay địa phương)

3. Đào tạo theo hướng hội nhập, tiên tiến. Kế hoạch đào tạo được thực hiện thông qua liên kết đào tạo với Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) và tổ chức JICA – Nhật Bản. Giảng viên là các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam, đã từng giữ chức vụ hoặc làm nhiệm vụ quan trọng trong doanh nghiệp của Nhật Bản. Mỗi lớp chỉ có 25 đến 30 học viên. Học viên lớp Giám đốc chiến lược (Keieijiku) được JICA tài trợ kinh phí đi thực tập tại Nhật Bản 02 tuần để học tập kinh nghiệm và kết nối kinh doanh; sau học tập sẽ tham gia Câu lạc bộ Keieijjuku Việt Nam và CLB Keiejuku 06 nước Đông Nam Á.

4. Đào tạo đồng bộ, tạo nhóm (ekip) để tổ chức thực hiện đổi mới sau đào tạo. Năm 2017, có đào tạo theo gói cơ bản, đã tham gia phải cử cán bộ học cả 03 lớp: Giám đốc chiến lược (tạo ra người đứng đầu nhóm, ekip), Giám đốc nhân sự và Giám đốc sản xuất (tạo ra 02 người điều hành, tham mưu 02 lĩnh vực quan trọng), học phí giảm nhiều so với 03 lớp cộng lại của năm 2016. Đồng thời các lớp trung hạn và ngắn hạn khác sẽ góp phần tạo ra nhóm, ekip đầy đủ từ cấp cao đến cấp cơ sở của doanh nghiệp để đổi mới.

Trên tinh thần đặc biệt của Kế hoạch đào tạo này, Hội thông báo tuyển chọn học viên theo Kế hoạch “Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố Hải Phòng năm 2017” như sau:

 

I. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng:

Stt

Tên lớp

Đối tượng

Qui mô

Thời gian học

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

(đồng/ học viên)

Thời gian nộp hồ sơ và đóng học phí

JICA

Ngân sách

Học viên

I. Gói đào tạo cơ bản

1

Lớp Giám đốc chiến lược (Keieijuku)

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Hội đồng thành viên,

- Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc,

- Giám đốc, Phó giám đốc doanh nghiệp

(đương chức và quy hoạch) .

30 học viên

10 tháng, mỗi tháng học 5 ngày (bao gồm 14 ngày thực tập tại Nhật Bản); bắt đầu từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2018

- Hỗ trợ kính phí mời chuyên gia

- Hỗ trợ toàn bộ kinh phí thực tập 02 tuần tại Nhật Bản


65.592.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.365.000

 

 

 

(Nếu DN có lý do hợp lý không tham gia đủ 03 lớp. Hội sẽ bàn với VJCC tìm cách giải quyết)

Thời gian nộp hồ sơ và học phí đến hết ngày 15/6/

2017

2

Lớp Giám đốc nhân sự

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Hội đồng thành viên,

- Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc,

- Giám đốc, Phó giám đốc doanh nghiệp

(đương chức và quy hoạch) .

30 học viên

24 buổi, mỗi buổi 03 giờ, bắt đầu từ tháng 6/2017 đến tháng 7/2017

- Hỗ trợ kính phí mời chuyên gia

3

Lớp Giám đốc sản xuất

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Hội đồng thành viên,

- Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc,

- Giám đốc, Phó giám đốc doanh nghiệp

(đương chức và quy hoạch) .

30 học viên

34 buổi, mỗi buổi 03 giờ, bắt đầu từ tháng 9/2017- tháng 11/2017

II. Lớp Trung hạn

4

Lớp Giám đốc kinh doanh

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Hội đồng thành viên,

- Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc,

- Giám đốc, Phó giám đốc doanh nghiệp

(đương chức và quy hoạch) .

30 học viên

26 buổi, mỗi buổi 3 giờ, bắt đầu từ tháng 7/2017 – tháng 8/2017

- Hỗ trợ kính phí mời chuyên gia

7.965.000

9.962.000

Thời gian nộp hồ sơ và học phí đến hết ngày 15/7/

2017

III. Lớp Ngắn hạn

5

Lớp Kỹ năng huấn luyện nhân viên

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Hội đồng thành viên,

- Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc,

- Giám đốc, Phó giám đốc doanh nghiệp

- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng ban, Quản đốc, Phó quản đốc

(đương chức và quy hoạch) .

30 học viên

6 buổi, mỗi buổi 03 giờ, bắt đầu từ tháng 9/2017

- Hỗ trợ kính phí mời chuyên gia

1.900.000

3.100.000

Thời gian nộp hồ sơ và học phí đến hết ngày 30/8/

2017

6

Kỹ năng giao tiếp, xây dựng và làm việc nhóm hiệu quả

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Hội đồng thành viên,

- Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc,

- Giám đốc, Phó giám đốc doanh nghiệp

- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng ban, Quản đốc, Phó quản đốc

(đương chức và quy hoạch) .

30 học viên

6 buổi, mỗi buổi 03 giờ, bắt đầu từ tháng 9/2017

- Hỗ trợ kính phí mời chuyên gia

1.900.000

3.100.000

Thời gian nộp hồ sơ và học phí đến hết ngày 30/8/

2017

7

Kỹ năng thuyết trình ấn tượng dành cho các nhà lãnh đạo

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Hội đồng thành viên,

- Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc,

- Giám đốc, Phó giám đốc doanh nghiệp

- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng ban, Quản đốc, Phó quản đốc

(đương chức và quy hoạch) .

30 học viên

6 buổi, mỗi buổi 03 giờ, bắt đầu từ tháng 9/2017

- Hỗ trợ kính phí mời chuyên gia

1.900.000

3.100.000

Thời gian nộp hồ sơ và học phí đến hết ngày 30/8/

2017

 

II. Địa điểm, cơ sở đào tạo, giảng viên:

- Địa điểm tổ chức đào tạo: Hải Phòng, Hà Nội.

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ: Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC), thuộc Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

- Giảng viên: Chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam.


III. Thủ tục tuyển học viên:

- Hồ sơ tuyển chọn học viên gồm:

           + Sơ yếu lý lịch

           + Giấy giới thiệu Doanh nghiệp cử đi học.

Mọi thông tin liên lạc, đăng ký xin liên hệ:

- Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng, số 7 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng.

- Liên hệ:

           Điện thoại: Văn phòng Hội: 0313.515.629;

Mr Nhật: 0982.254.351 hoặc Ms Trang: 0989.476.207

           Email: CLOAKING "> CLOAKING

           Website: nhanlucnhantaihp.org.vn

 

CHỦ TỊCH HỘI

(đã ký)

 

     TS. Nguyễn Văn Thuận

 

hoi khoa hoc ptnnlnthp 5 nam

van-nghe

thong bao tuyen sinh

cung-the-thao-thanh-nien
no-gio
hai-phong
tri-tue-viet
dat-viet
so khoa hoc va cong nghe hai phong

Tổng lượng truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay90
mod_vvisit_counterHôm qua305
mod_vvisit_counterTất cả405644

Hiện Đang Trực Tuyến: 3