1. Lớp Dài hạn: Lớp KEIEIJUKU:

- Nội dung học:

1.1Lễ khai giảng Doanh nghiệp và doanh nhân. Bài giảng đặc biệt

1.2. Chiến lược Marketing:

-Chiến lược cạnh tranh, chiến lược tăng trưởng, chiến lược thương hiệu, chiến lược quảng cáo doanh nghiệp, định hướng khách hàng.

-Marketing cho các doanh nghiệp Việt Nam

1.3.Chiến lược quản trị và phát triển nhân lực               

- Hoạch định nguồn nhân lực

- Phân tích và mô tả công việc.

- Tuyển dụng và bổ dụng nhân sự.

- Đánh giá và quản trị thành tích.

1.4.Luật thương mại và Quản trtài chính           

+ Luật thương mại Việt Nam:

- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại.

- Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế.

+ Quản trị tài chính và đầu tư

- Phân tích đầu tư.

- Lập và phân tích báo cáo tài chính.

- Quản trị tài chính ngắn và dài hạn

1.5.Phương thức sản xuất Nhật Bản - Monozukuri        

-Nghiên cứu về lý thuyết về Ngành chế tạo sản xuất của Nhật Bản, một số vấn đề trọng yếu (5S, Kaizen, QC, PDC, TPS…)

-Thực hành trên dây chuyền sản xuất mô phỏng

1.6.Chiến lược quản trị doanh      

-Quan điểm về triết lý kinh doanh và chiến lược kinh doanh nghiệp (phần 1)                     

-Công cụ phân tích để xây dựng chiến lược Phạm vi kinh doanh và Năng lực cốt lõi

1.7.Chiến lược quản trị doanh nghiệp (phần 2) 

- Tiến trình xây dựng CLKD, các mô hình chiến lược tiêu biểu của Ansoff, Rumelt, PPM , BSC, KPI

1.8.Kế hoạch kinh doanh              

-Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch cải tiến

-Xây dựng lộ trình cải cách doanh nghiệp

1.9.Thực tập tại Nhật Bản             

-Thăm quan học tập tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản, trao đổi và thảo luận cùng ban lãnh đạo các doanh nghiệp.

1.10.Báo cáo kết quả                                  

-Báo cáo kết quả thu hoạch và Lễ bế giảng

- Nội dung thực tập tại Nhật Bản:

No1: 00:15 " 6:55: Hải Phòng - Nhật Bản

No2: Giới thiệu 9:30 " 11:30: Briefing

Giới thiệu: 13:00 " 14:00: Đinh hướng chương trình thực tập: 04 nhóm A, B, C, D chọn chủ đề thực tập

Bài giảng: 14: 00" 17:00: Bài giảng của chuyên gia Nhật

No3: Thăm quan: 9:00 " 12:00: Thực tập về chủ đề: triết lý kinh doanh – đào tạo nhân sự. Thăm quan doanh nghiệp; Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản

No4: Thăm quan: 9:00 " 12:00: Thực tập về chủ đề: phương thức sản xuất Nhật Bản

Khảo sát: 14: 00" 17:00: Thực tập về chủ đề Quản lý chất lượng sản phẩm. Thăm quan doanh nghiệp

No5: Thăm quan: 9:00 " 12:00: Thực tập về quản lý sản xuất. Thăm quan doanh nghiệp

Thăm quan: 14: 00" 17:00            : Hoạt động giao lưu kết nối (ví dụ: hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản) nhằm mở rộng mạng lưới kết nối kinh doanh

No6: Thăm quan: 9:00 " 12:00: Thực tập về chủ đề Logistics (thăm quan triển lãm hoặc cảng biển)

Thuyết trình: 13:00 " 16:30: Báo cáo kết quả (04 nhóm x 40 phút)

Bế giảng: 16:45" 17:30: Bế giảng kỳ thực tập

No7: Về VN: 10: 30" 13:20: Nhật Bản – Việt Nam

 

2. Lớp Trung hạn:

2.1 Đào tạo giám đốc sản xuất (PPD- PROFESSIONAL PRODUCTION DIRECTOR)

1. Nâng cao năng lực Quản    lý sản xuất theo phong cách Nhật Bản (8 buổi)

- Nâng cao năng lực thực hiện công việc

+ Chu trình quản lý PDCA:

+ Làm việc nhóm và quản lý theo mục tiêu

+Báo cáo - Liên lạc - Bàn bạc (HORENSO)

- Tăng cường năng lực quản lý QCD:

+Cải tiến hiện trường sản xuất để nâng cao năng suất

+Nâng cao chất lượng sản phẩm ở từng công đoạn

- Nâng cao kỹ năng lãnh đạo đào tại tại chỗ (OJT)

+Vai trò và điều kiện của 1 nhà quản lý tại hiện trường

+Nâng cao năng lực lãnh đạo

2.Xây dựng và Quản lý kế  hoạch sản xuất (6 buổi)                 

- Cơ sở của quản lý sản xuất và kế hoạch sản xuất

- Phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất

- Cơ sở dữ liệu về linh kiện sản phẩm và việc triển khai

- Phương pháp tiến hành triển khai sản xuất theo số lượng yêu cầu

- Quản lý đơn đặt hàng đã gửi đi nhưng chưa nhận được hàng

- Điều tiết việc mua hàng- xuất nhập kho

- Những điểm cần lưu ý trong việc lập kế hoạch sản xuất

3. Quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp (6 buổi)  

- Khái niệm về tồn kho và quản lý tồn kho

- Tính cần thiết và hiệu quả kinh tế của quản lý tồn kho

-Đồng bộ giữa cung-cầu

- Mối liên quan giữa kiểm kê, đánh giá giá trị tồn kho, quyết toán

- Quản lý sản xuất và MRP

- Thực tiễn của cắt giảm tồn kho

- Tổng hợp các vấn đề trong quản lý tồn kho tại các công ty

4.Ứng dụng Phương pháp sản xuất hiện đại (5S, production, Kanban, Lean) để phát hiện lãng phí và tiến hành cải tiến tại hiện trường sản xuất (4 buổi)               

- Tổng quát về hệ thống sản xuất hiện đại

- Mô hình sản xuất tinh gọn (lean production)

- Mô hình sản xuất JIT (hệ thống kéo, ứng dụng Kanban).

- Ứng dụng 5S

- Thấu hiểu về lãng phí

- Cách thức cải tiến công việc

+ Cách quan sát động tác, thời gian

+ Nguyên tắc cải tiến

+ Nguyên tắc loại bỏ lãng phí

5.Quản lý chất lượng trong sản xuất (6 buổi)                 

- Vai trò của chất lượng và cạnh tranh bằng chất lượng trong chiến lược sản xuất

- Hệ thống quản lý chất lượng

- Các công cụ cải tiến chất lượng

- Cải tiến chất lượng 6 Sigma

6.Duy trì năng suất tổng trong doanh nghiệp (4 buổi)              

- Duy trì năng suất tổng thể là gì? Ưu điểm và mục đích

- Các bước thực hiện Duy trì năng suất tổng thể.

- Cách tiến hành bảo dưỡng chủ động tại hiện trường sản xuất

 

2.2. Đào tạo giám đốc nhân sự (CPO - Chief people Officer) gồm:

1.Quản lý mối quan hệ con người thông qua kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp   (5 buổi)

-Kỹ năng lãnh đạo và phương pháp sang lọc vấn đề

-Phương pháp ứng dụng các chế độ trong quản lý nhân sự

- Kỹ năng lãnh đạo là gì

-Chân dung một nhà lãnh đạo cần phải có

-Quy trình xây dựng đội

-Kỹ năng điều hành là gì

-Kỹ năng huấn luyện nhân viên là gì

2.Tuyển dụng và bổ dụng nhân sự (3 buổi)        

1.Quy trình tuyển dụng:

-Kết hợp phân tích nhu cầu về nhân sự và tuyển dụng nhân viên mới

-Phân tích công việc, mô tả công việc và lập tiêu chí tuyển dụng

-Làm thế nào để thu hút các ứng viên tiềm năng và tuyển dụng được nhân sự có năng lực

-Thiết kế bài kiểm tra tuyển dụng, phương pháp, kỹ năng phỏng vấn phát hiện năng lực ứng viên và cách đánh giá

2.Bổ dụng, đào tạo và phát triển nhân sự:

-Định hướng cho nhân viên mới, huấn luyện đào tạo OJT và tư vấn

-Bổ nhiệm, điều chuyển và luân chuyển nhân viên giữa các phòng ban       

3.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (3 buổi)                       

-Chương trình đào tạo nguồn nhân lực: phân tích nhu cầu đào tạo, hình thức và phương pháp đào tạo, đánh giá sau đào tạo

-Duy trì và phát triển nguồn nhân lực: Sự hài long trong công việc, động lực và lòng trung thành; Phát triển sự nghiệp

4.Quản trị và đánh giá thành tích nhân viên (3 buổi)                

-Hệ thống quản lý và đánh giá thành tích: Mô hình quản lý và đánh giá thành tích; Thẻ điểm cân bằng – BSC

5.Xây dựng và triển khai hệ thống lương thưởng            (3 buổi)                   

-Xây dựng hệ thống lương trả theo vị trí (thang, bảng lương – P1)

-Trả lương theo năng lực (P2): xây dựng từ điển năng lực, đánh giá nhân sự và xếp lương

- Xây dựng hệ thống lương thưởng dựa trên thành tích (KPl-P3)

- Xây dựng quy chế tiền lương

6.Pháp luật hiện hành về lao động            (4 bui)                    

-Tổng quan về hợp đồng lao động: giao kết hợp đồng,thử việc, thực hiện, thay đổi, chấm dứt hợp đồng lao động; Quyền lợi, trách nhiệm các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động; Ký kết hợp đồng lao động; Tình huống thực tiễn và các kỹ năng để xử lý và giải quyết

- Thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể: trình tự thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể; Giải quyết trang; Các vấn đề cần chú ý; Tình huống thực tiễn và kinh nghiệm phòng ngừa xung đột

7.Khuyến khích động viên nhân viên (2 buổi)               

-Tại sao doanh nghiệp phải khuyến khích động viên nhân viên

-Phân tích và nhân biết nhu cầu của nhân viên

-Các quan điểm hiện tại về khuyến khích động viên nhân viên

-Hệ thống khuyến khích tạo động lực trong doanh nghiệp

- Vai trò của cán bộ quản lý trong khuyến khích động viên nhân viên

 

3. Lớp ngắn hạn:

3.1 Chu trình PDCA và báo cáo - liên lạc - bàn bạc

Nội dung:

+ Chu trình PDCA (hoạch định, thực hiện, kiểm tra, đối sách)

+ Horenso (báo cáo - liên lạc - bàn bạc)

+ Mối quan hệ của PDCA và Horenso

+ Hoạt động 5S

+ Thảo luận

3.2. Kỹ năng huấn luyện nhân viên

- Huấn luyện và mục đích của huấn luyện

- Mô hình huấn luyện kiểu Nhật Bản:

Biết rõ về nhân viên

Tại sao phải biết trước khi huấn luyện

Thuyết DICS và Tháp nhu cầu Maslow

Giao tiếp hai chiều

Kỹ năng lắng nghe

Lắng nghe tích cực,

Lắng nghe chủ động

Lắng nghe đồng cảm

Kỹ năng đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi theo mô hình G.R.O.W

Kỹ năng lãnh đạo (LEADER SHIP)

Lắng nghe, Giải thích, Hỗ trợ, Thảo luận, Đánh giá, Phản hồi bằng sự Nhạy cảm, Nhiệt thành, Tôn trọng và Kiên nhẫn của người lãnh đạo

Hướng dẫn công việc

Giới thiệu, chỉ dẫn, phân tích công việc và hỗ trợ khác.

Quản lý xung đột trong mối quan hệ con người.

Đánh giá công việc.

 

..........


UỶ BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI

 

Hải Phòng, ngày     tháng     năm 201  

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN HỌC VIÊN

 

Phần I: SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: ........................................................................

Giới tính: .........................................................................                Ảnh học viên

Quốc tịch: ........................................................................

Nguyên quán: ..................................................................

Ngày tháng năm sinh: ...............................................................................

Nơi ở hiện nay:...........................................................................................

Điện thoại: ..........................................................

Fax: ....................................................................

E-mail: ...........................................................................................................

Nơi làm việc hiện nay:......................................................................................

Chức vụ hiện tại: ..........................................................................................

Chuyên môn nghiệp vụ:...............................................................................

Trình độ ngoại ngữ (nếu có):.......................................................................

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian                                       Nơi công tác                Chức vụ

.................................................           ................................          .........

.................................................           .................................           ......

.................................................           ............................           ..............

.................................................           ...............................           ..........

.................................................           ...............................           ...........

.................................................           ................................       .......

.................................................  .............................           ...............

.................................................           ........................           ..................

.................................................      ..............           .......................

.................................................           .........................           ..................

.................................................           .......................           ...................

.................................................           .............................           ..............

.................................................           ......................           ...................

.................................................           .......................           ..................

 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

(Trong nước và nước ngoài, bao gồm: Đại học, cao đẳng, các trường chuyên môn, VJCC, các cơ quan khác)

 

Thời gian bắt đầu    Thời gian kết thúc               Địa điểm học tập                    Lĩnh vực

………………..…    ……………………  …………………………… …………………

………………..…    ……………………  …………………………      …………………

………………..…    ……………………  …………………………      …………………

………………..…    ……………………  …………………………      …………………

………………..…    ……………………  …………………………      …………………

………………..…    ……………………  …………………………      …………………

………………..…    ……………………  …………………………      …………………

………………..…    ……………………  …………………………      …………………

………………..…    ……………………  …………………………      …………………

………………..…    ……………………  ………………………          …………………

………………..…    ……………………  …………………………      …………………

…………………      ……………………  …………………………      …………………

………………..…    ……………………  …………………………      …………………

Phần II: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: ...........................................................

Loại hình doanh nghiệp (quốc doanh, ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,..) ......................................................................................

Năm thành lập: .........................................................

Địa chỉ ......................................................................

Điện thoại ................. Fax: ...............................

Trang web (nếu có): ............................................

Lĩnh vực kinh doanh ....................................................

Quy mô doanh nghiệp (lao động, doanh số,...)................

 

 

_________, ngày     tháng     năm 201  

                                                                                   (Người viết ký và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của lãnh đạo Công ty


 

........................


ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………………..

……………………………                       Hải Phòng, ngày …... tháng ….. năm 20……

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Kính gửi: Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng

……………………………………………………. trân trọng giới thiệu:

1. Ông (bà)…………………….. Chức vụ:………….……... Số điện thoại

2. Ông (bà)…………….….……… Chức vụ:………….……… Số điện thoại

3. Ông (bà)………………..……… Chức vụ:……..…………… Số điện thoại

4. Ông (bà)………….…….……… Chức vụ:……..………… Số điện thoại:

5. Ông (bà)…………….……… Chức vụ:……..………… Số điện thoại

6. Ông (bà)……………….……… Chức vụ:……..………… Số điện thoại:

7. Ông (bà)…………….……… Chức vụ:……..…………… Số điện thoại

Được cử đến: Quý cơ quan

Về việc: tham gia bồi dưỡng, đào tạo lớp …………………………

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày.................. ………….../.

 

                                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

hoi khoa hoc ptnnlnthp 5 nam

van-nghe

thong bao tuyen sinh

cung-the-thao-thanh-nien
no-gio
hai-phong
tri-tue-viet
dat-viet
so khoa hoc va cong nghe hai phong

Tổng lượng truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay10
mod_vvisit_counterHôm qua105
mod_vvisit_counterTất cả345332

Hiện Đang Trực Tuyến: 1